(0258) 3810.333 - 0901.005.111

Trạm gốc và trạm kết nối